Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie www.lunchspot.co oraz www.lunchspot.pl (zwanym dalej „Serwisem”) jest spółka Lunchspot sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-797, ul. Franciszka Klimczka 1, Warszawa.

Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem, wysyłając maila pod adres: iod(at)lunchspot.pl

Dane osobowe będą przetwarzane:

w przypadku skierowania do Administratora zapytania, pozostawienia prośby o udzielenie pomocy – w celu skontaktowania się, odpowiedzi na zapytanie, udzielenia pomocy, przekazania informacji o serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora), a jeżeli Administrator został o to poproszony – również w celu złożenia oferty, czy wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy,
w przypadku złożenia zamówienia – w celu zawarcia, a następnie wykonania umowy o świadczenie usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, numer telefonu, firmowy adres emailowy, adres dostawy,
w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług – w celu zrealizowania obowiązków prawnych związanych z umową, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
w związku z wykorzystaniem plików cookies – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi jest  zapewnienie działania serwisu, jego właściwej wydajności i funkcjonalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi IT i hostingu poczty elektronicznej, usługi prawne, usługi finansowe.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe przetwarzane w związku ze skierowanym zapytaniem, prośbą będą przetwarzane przez czas realizacji zapytania, prośby, natomiast dane przetwarzane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy i do upływu wymaganych przepisami prawa okresów przechowywania dokumentów.

Użytkownik może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

Użytkownik ma też prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych powyżej – w takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu.

Używany w niniejszej polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

 
Polityka plików cookies
Serwis (tj. strona internetowa www.lunchspot.pl oraz www.lunchspot.co) korzysta z plików cookies.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (tj. podmiotu, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub innego podmiotu odwiedzającego serwis). Zazwyczaj obejmują one unikalny numer, nazwę strony, z której takie pliki pochodzą i czas ich znajdowania się na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu.

Administrator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach.

Serwis korzysta z plików cookies, które są niezbędne do funkcjonowania serwisu, a także plików cookies zapewniających właściwą wydajność oraz funkcjonalność serwisu. Pliki cookies stosowane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu, rozpoznania urządzeń użytkownika serwisu i wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika serwisu i personalizacji interfejsu, utrzymania sesji użytkowników serwisu, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych w ramach serwisu.

W sytuacji przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies przetwarzanie to następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest zapewnienie działania serwisu, jego właściwej wydajności i funkcjonalności).

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, a dane te będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności tożsamości Administratora, zasad przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą dostępne w Polityce prywatności (hiperłącze).

Użytkownicy serwisu mogą skonfigurować używane oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarkę internetową), aby uniemożliwiało ono przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowym użytkowników serwisu.

Użytkownicy serwisu mogą też usunąć zapisane już pliki cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, czy programy, narzędzia  do tego dedykowane.

Aby skonfigurować ustawienia plików cookies, należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na stronach poszczególnych przeglądarek, w szczególności:

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer,
Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.
Ograniczenie czy wyłączenie stosowania plików cookies może wpływać na funkcjonalności serwisu.

Formuła zakupowa Twisto 
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)


W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:


a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
•    świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
•    obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
•    w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:


a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.


3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.