Regulamin

Regulamin świadczenia usług w portalu internetowym Lunchspot.pl                                                      

1. DEFINICJE

Operator – LUNCHSPOT Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000809531, kapitał zakładowy 5.000 zł., NIP 9512492519, REGON 38466903
Partner – Wpółpracujący z Operatorem podmiot, który udostępnia swoją ofertę gotowych posiłków w Aplikacji. Partner zajmuje się również dowozem zamówień. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie i dostawę posiłków. 
Aplikacja – internetowy system sprzedaży gotowych posiłków dla pracowników we współpracy z Partnerami. Aplikacja program komputerowy w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Operatora i rozpowszechniany pod nazwą „Lunchspot”, dostępny w domenie www.lunchspot.pl lub www.lunchspot.com.pl lub panel.lunchspot.com.pl lub www.lunchspot.co lub w plikach w chmurze umożliwiających składanie zamówień przez Pracownika. 
Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podpisała umowę z Lunchspot i tym samym udostępnia Pracownikom Aplikację.
Pracownik –  Osoba fizyczna będąca pracownikiem Firmy, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ]które uzyskały dostęp do Portalu na zasadach określonych w Regulaminie;
Konto – oznacza zbiór danych dotyczących danego pracownika oraz stosownych funkcjonalności Aplikacji pozwalających na korzystanie z Aplikacji, fakturowanie, uzyskanie informacji o zamawianych posiłkach. Rejestracja konta pracownika dochodzi do skutku, gdy pracownik Klient kliknie w link rejestracyjny wysłany na firmowy adres mailowy pracownika i zakończy poprawnie proces rejestracji i zaakceptuje regulamin. Konto pracownika nie może zostać przeniesione na inną osobę. Posiadanie konta w aplikacji nie zobowiązuje do składania zamówień.
Partner – nazywany również Dostawca, współpracujący z Operatorem podmiot, który udostępnia swoją ofertę gotowych posiłków w Aplikacji odpowiedzialny za ich przygotowanie oraz dostawę. Partner jest podmiotem posiadającym ubezpieczenie OC oraz niezbędne pozwolenia do prowadzenia działalności. Partner będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
Posiłki – proponowane dania przez Partnera za pośrenictwem aplikacji.
Reklamacje – wszelkie reklamacje zgłaszane przez Użytkownika są rozpatrywane wyłącznie przez Lunchspot w szczególności w zakresie opóźnień, braków posiłków oraz uchybień w posiłkach. W przypadkach uzasadnionych, gdy Lunchspot zdecyduje, że Partner taką reklamację powinien rozwiązać z uwagi na jej charakter i odpowiedzalność jest przekazywany Pracownikowi bezpośredni kontakt do Partnera. 
Etykieta – zawiera dane pracownika składającego zamówienie
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 
Wynagrodzenie – oznacza świadczenie pieniężne za zamówienia na rzecz Operatora.
Płatności online – Pracownik może wybrać następujące formy płatności, aby doładować konto prywatne: BLIK, karta płatnicza, przelew online, Apple Pay, Android Pay poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Dofinansowanie – jest to kwota, którą dofinansowuje Klient do Konta pracownika. Warunki dofinansowania są zawarte w umowie pomiędzy Operatorem a Klientem.
Kredyt pracowniczy – forma płatności alterntywna do portfela pracowniczego umożliwiająca płatności za zamówienia. Kredyt pracowniczy jest rozliczany przez Klienta, który dokonuje potrąceń z wynagrodzeń pracowników na podstawie osobnie zawartego porozumienia. 
Raport – wyszczególniona liczba zamówień wraz z kosztami z podziałem na Konta pracownicze w danym okresie czasowym. Raport uwzględnia dofinansowanie ze strony Klienta.  
Lunchspot – miejsce lub miejsca na terenie firmy, do którego dostarczane są posiłki o wyznaczonych przez operatora godzinach.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług Aplikacji, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Pracowników.
Aplikacja jest udostępniana przez Lunchspot.
Posiadanie konta w Aplikacji nie zobowiązuje Pracownika do składania zamówień.
Lunchspot.pl zapewnia Pracownikom poprawność działania Aplikacji w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari na ekranach o rozdzielczosć i poziomej powyżejj 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność ́przeglądarek: FireFox, Chrome, Safari mozė mieć wpływ na poprawne działanie Aplikacji. 
Korzystanie przez Pracownika z Aplikacji jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Lunchspot.pl na rzecz Pracowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 t.j. ze zm.), która odbywa się na mocy Umowy, na podstawie Regulaminu. 
Regulamin stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez Lunchspot za pośrednictwem Aplikacji, z wyłączeniem usług wyraźnie wyłączonych, na podstawie ustaleń Stron. W szczególności w przypadku modelu zamówień firmowych (B2B) Strony mogą wyłączyć lub zmodyfikować postanowienia niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z tym, że odrębne ustalenia Stron mają moc wiążącą z wyłączeniem stosowania postanowień Regulaminu. 
Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na jego warunki. Dokonanie rejestracji w Aplikacji wykorzystując email zapraszający jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
Lunchspot.pl nieodpłatnie udostępnia Pracownikom Regulamin za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
W przypadku zamówień pracowniczych B2C podmiotem wyłącznie odpowiedzalnym za zobowiązania finansowe wobec Lunchspot.pl jest Pracownik.
W przypadku zamówień firmowych B2B podmiotem wyłącznie odpowiedzalnym za zobowiązania finansowe wobec Lunchspot.pl jest Klient, której przedstawicielem jest konkretny Pracownik będący jego pracownikiem. W odniesieniu do modelu zamówień firmowych b2b Klient korzysta odpowiednio z wszelkich uprawnień i obowiązków określonych niniejszym Regulaminem w stosunku do Pracownika oraz indywidualnych warunków rozliczeniowych zawartych w umowie pomiędzy Operatorem a Klientem.
 
3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Pracownik zobowiązany jest do korzystania z Lunchspot w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych Operator i innych osób trzecich.
Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych i ochrony swoich danych identyfikacyjnych (adresu e-mail / telefonu komórkowego oraz hasła).
Pracownik ma prawo do korzystania z Lunchspot na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
Niedozwolone jest przesyłanie lub zamieszczanie przez Pracownika treści o charakterze niewłaściwym, w tym o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
Pracownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.). 
Pracownik zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania z Aplikacji w zgodzie z jej przeznaczeniem, b) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, c) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych u Pracowników  oraz Operator, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, d) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, e) niepodejmowania działań takich jak: • rozsyłanie przy użyciu Aplikacji niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam), • korzystanie z Kont innych Pracowników lub udostępnianie swojego Konta innym Pracownikom. 
Pracownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Aplikacji i tylko on ma prawo do korzystania ze swojego konta. Przekazywanie danych do logowania i korzystanie nie ze swojego konta jest rażącym nadużyciem, które może skutkować stałym zablokowaniem konta. 
Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji Lunchspot.

4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LUNCHSPOT

Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na: a) możliwości zarządzania ustawieniami Konta w tym zmiana hasła, b) dostępie do listy Partnerów, ich krótkiej charakterystyki oraz godzin otwarcia, c) możliwości zapoznania się z menu Partnera, tj. oferowanymi daniami, ich opisem oraz podziałem na kategorie, d) możliwości zapoznania się z dostępnymi promocjami Partnerów, e) możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem urządzenia mobilnego, f) możliwości zapoznania się z historią zamówień, ich statusem oraz bilansem Konta. g) możliwość zgłoszenia reklamacji oraz komunikacji w sprawie współpracy.
Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 e) niniejszego paragrafu, zostaje złożone z chwilą jego potwierdzenia przez Restauratora. 
Aby dokonać zamówienia, Pracownik powinien: a) uruchomić Aplikację poprzez przeglądarkę internetową b) wybrać posiłek z menu udostępnionego przez Partnera dostępnego w danej lokalizacji, a także adres oraz godzinę dostawy, c) jeśli korzysta z portfela prywatnego – należy doładować konto za pomocą płatności online iMoje. 
Pracownik akceptuję otrzymywanie 1 raz w tygodniu przypomnienia drogą mailową o złożeniu zamówień. 
Posiłki przedstawione w menu przygotowywane są przez Partnerów i mogą zawierać: (1) orzeszki ziemne, (2) orzechy inne, w tym laskowe, (3) soja, (4) gorczyca, (5) jaja, (6) łubin, (7) mleko, (8) ryby, (9) zboża zawierające gluten, (10) sezam, (11) seler, (12) dwutlenek siarki, (13) mięczaki i (14) skorupiaki.
Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.), informuję, że na liście składników użytych do potraw dostępnych w ofercie restauratorów, z którymi współpracujemy, uwzględnić należy następujące alergeny: 

1.  Zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:

a. syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę(1);

b. maltodekstryn na bazie pszenicy(1);

c. syropów glukozowych na bazie jęczmienia;

d. zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a. żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;

b. żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:

a. całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego(1);

b.  mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego Dalfatokoferolu, naturalnego octanu Dalfatokoferolu, naturalnego bursztynianu Dalfatokoferolu pochodzenia sojowego;

c.  fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

d. estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

7.  Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:

a. serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,

b. laktitolu;

8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

9. Seler i produkty pochodne;

10. Gorczyca i produkty pochodne;

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;

13. Łubin i produkty pochodne;

14. Mięczaki i produkty pochodne. 


 
5. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA ORAZ PRACOWNIKA 

Pracownikowi przysługuje prawo do zmiany hasła w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Zmiana hasła możliwa jest z wykorzystaniem Aplikacji.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Partnera oraz przez operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Pracownik lub Klient. 
Operator oświadcza, iż w celu poprawienia jakości i funkcjonalności Aplikacji, może być ona poddawana testom, w czasie, których mogą pojawić się problemy z jej właściwym funkcjonowaniem. Jednocześnie Operator oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby niedogodności te trwały jak najkrócej.

6. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Reklamacje należy zgłaszać przez Aplikację w zakładce Kontakt lub drogą mailową na adres: reklamacje@lunchspot.pl.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Pracownika, numer zamówienia, dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń, zdjęcia reklamowanego posiłku umożliwiające jego identyfikację (w razie potrzeby).
Pracownik ma 30 minut od dostawy na zgłoszenie reklamacji dotyczacej braku posiłku oraz 3 godziny od dostawy na zgłoszenie zastrzerzeń dotyczących posiłku na pozostałe reklamacje posiada 24h godziny od dostawy. Po tym czasie wskazane reklamacje nie będą mogły być przyjmowane.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia np.: zdjęcia otrzymanego produktu, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Operator odpowiada na reklamację przez Aplikację lub drogą mailową w zależności od sposobu złożenia. 
Operator zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Pracownika reklamacji w przeciągu 7 dni od zgłoszenia. 
Brak odpowiedzi ze strony Operatora po upływie wskazanym w pkt. 5 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. 
Pracownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z uwagi na charakter Umowy (przedmiot świadczenia ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia), stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 t.j. ze zm.).
Odpowiedzialność Lunchspot jest ograniczona do wysokości wartości złożonego zamówienia.
W przypadku składania reklamacji niezgodnych z prawdą lub innych rażących nadużyć konto może zostać czasowo lub stale zablokowane. 
Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania przez Pracownika z z Aplikacji. 
Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Partnera przy świadczeniu przygotowania i dowozu posiłków.
Operator nie odpowiada za przygotowane i dowiezione przez Partnera posiłki.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników lub osób trzecich, na które Operator nie miał wpływu lub którym nie mógł im zapobiec (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.).
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, odpowiedzialność Operatora regulowana jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
7. PŁATNOŚCI

Pracownik może dokonać płatności za zamówienia: a) Doładowując portfel prywatny poprzez zewnętrzny system płatności iMoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach udostępniający formy płatności m.in: BLIK, karta płatnicza, przelew online, Apple Pay, Android Pay. Środki na portfelu prywatnym nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę. Mogą zostać wykorzystane na poczet przyszłych zamówień.
Każdorazowo zamówienie jest płatne tylko z portfela prywatnego i/lub kredytu pracowniczego i/lub dofinansowania pracowniczego. 
Ceny podane w Aplikacji są cenami w polskich złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT), naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa posiłków jest wliczona w cenę. 
W przypadku wyboru płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, zamówienie uznaje się za złożone w momencie pozytywnej autoryzacji płatności, co potwierdza stosowny komunikat wyświetlający się w Aplikacji. W zakresie pośredniczenia w płatności na rzecz Partnera, Operator zawiera Umowę bezpośrednio z Pracownikiem. Pracownik każdorazowo przed dokonaniem płatności proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu. 
W przypadku odrzucenia zamówienia częściowego lub całkowitego przez Operatora lub Partnera lub anulowania zamówienia przez Pracownika, Pracownik otrzyma zwrot na tą samą metodę płatności, tj portfel prywatny w terminie do 14 dni roboczych.
W przypadku Anulowania zamówienia opłaconego z dofinansowania pracowniczego środki wracają na portfel prywatny.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

Operator jest na mocy umowy powierzenia danych osobowych zawartej z Klientem podmiotem przetwarzającym dane Pracowników. W stosunku do Pracowników korzystających z opcji płatności elektronicznej, Operator jest w wąskim zakresie obejmującym przekazanie płatności do Restauratorów, także Administratorem Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Operator znajduje się w Polityce prywatności.
Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane w ramach Aplikacji mobilnej, podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Operator, Restauratora lub innych podmiotów publikujących w ramach Aplikacji za zgodą Operator. 
Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Operator treści znajdujących się w Aplikacji Lunchspot.
Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych, zdjęć, grafik oraz innych materiałów graficznych. 
Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Operator, Restauratora lub innych podmiotów publikujących w ramach Aplikacji za zgodą Operator, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Operator zobowiązuje się do utrzymania prawidłowego działania Aplikacji oraz do dokonywania niezbędnych aktualizacji.
Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Aplikacji spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.lunchspot.pl oraz umieszczenia w ramach Aplikacji Lunchspot.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa polskiego. 
Regulamin obowiązuje od dnia 2.01.2022 roku.